Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Tvis Mølle Have.

§1

Foreningens navn er: Foreningen Tvis Mølle Have. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2 Formål

Foreningens formål er:

 • At formidle viden og oplevelser om havens planter og træer.
 • At udbrede kendskabet til og interessen for Tvis Mølle Have, Tvis Mølle Naturlaboratorium og naturen der omkring.
 • At planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der øger den sociale kontakt mellem brugerne, og som bygger bro på tværs af generationer og interesser.
 • At understøtte det aktive friluftsliv/udeliv og foreningsliv i kommunen ved at tilbyde mulighed for frivilligt arbejde, fx naturvejledning og naturpleje, samt socialt samvær i tilknytning til Tvis Mølle Have og Tvis Mølle Naturlaboratorium.
 • Foreningen søger sit formål fremmet ved at arbejde sammen med andre foreninger, organisationer og institutioner i Holstebro Kommune. Foreningen er åben for alle hensigtsmæssige samarbejdspartnere.

§3 Midler

Foreningens midler består af økonomiske midler og ressourcer i form af frivillig arbejdskraft. Aktiviteter finansieres ved tilskud fra fonde, gaver, donationer samt de til enhver tid gældende kommunale tilskudsmuligheder.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. kassebeholdning Tvis Mølle Naturlaboratorium.

 

§ 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen på foreningens generalforsamling. I lige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Suppleanter vælges på skift for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§ 5 Regnskab

På generalforsamlingen vælges ligeledes 1 revisorsuppleant for et år af gangen.

Foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren fører foreningens regnskab.

Årsregnskabet revideres af de på generalforsamlingen 2 valgte revisorer. Disse vælges på skift for 2 år af gangen.

På generalforsamlingen vælges ligeledes 1 revisorsuppleant for et år af gangen.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling indkaldes senest 14 dage inden generalforsamlingen på mail.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1 .Valg af dirigent.

 1. Valg af referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 1 suppleant.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 9.  Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på punktet eventuelt

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvis det er meddelt i indkaldelsen. Vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt stemmeflertal, og træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 8 Opløsning

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum. Der skal være et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 § 9 Ikrafttræden

Således vedtaget på generalforsamlingen i Foreningen Tvis Mølle Have.

De nye vedtægter træder i kraft d. 8. februar 2023. Vedtægterne erstatter tidligere vedtægter.

 

Tvis d. ______________________________________

 

Som dirigent______________________________________